Jeżeli chociaż jedno z was lub jeden z waszych świadków nie potrafi porozumieć się z kierownikiem USC, na przykład nie mówi po polsku — musicie zapewnić tłumacza lub biegłego na ślubie.

 

Śluby dwujęzyczne stały się w Polsce już niemal codziennością i coraz więcej par decyduje się na wynajęcie tłumacza, nie tylko na czas samej ceremonii ślubu, ale także podczas przyjęcia weselnego. Zatrudnienie tłumacza przysięgłego, który posiada odpowiednie kompetencje i doświadczenie oraz spełnia wszystkie wymagania prawne jest w tym przypadku optymalnym rozwiązaniem. Tłumacz służy pomocą w komunikacji pomiędzy zaproszonymi gośćmi i umożliwia im aktywne śledzenie przebiegu całej uroczystości.

Realizujemy tłumaczenia ustne podczas ślubów i wesel m.in. w języku arabskim, angielskim, niemieckim, rosyjskim, włoskim, hiszpańskim, francuskim. Oferujemy również tłumaczenia przysięgłe dokumentów niezbędnych do zawarcia małżeństwa z obcokrajowcem takich jak: akty urodzenia, akty małżeństwa, zaświadczenia o zameldowaniu, paszporty, zezwolenia na ślub i inne.

Urzędy Stanu Cywilnego mają określone wymagania dotyczące ceremonii podczas ślubów dwujęzycznych.

Jeśli jedno z narzeczonych jest cudzoziemcem:

 • ta osoba musi złożyć dokument, który potwierdzi, że może zawrzeć związek małżeński według prawa, które obowiązuje w kraju, z którego pochodzi (dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem ta osoba może wziąć ślub - (ang. Superintendent Registrar's Certificate of no impediment to marriage pursuant to the marriage with foreigners). Jeśli uzyskanie takiego dokumentu jest wyjątkowo trudne, czyli istnieją trudne do przezwyciężenia przeszkody (na przykład: w kraju pochodzenia jest wojna), sąd może zwolnić z obowiązku złożenia takiego dokumentu — wówczas sąd ustali, czy ta osoba może wziąć ślub. W takiej sytuacji musicie mieć ze sobą orzeczenie sądu w tej sprawie. Osoba, która jest cudzoziemcem musi złożyć wniosek do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania,
 • jeśli na podstawie złożonych dokumentów kierownik USC nie będzie mógł ustalić danych, które musi wpisać do aktu małżeństwa (ustalenie danych osoby i jej stanu cywilnego), może zwrócić się do tej osoby (cudzoziemca), aby przedłożyła: 
  • odpis aktu urodzenia, 
  • a jeśli osoba ta była wcześniej w związku małżeńskim:
   • odpis aktu małżeństwa z informacją o tym, że osoba nie jest już w tym związku małżeńskim (to jest z adnotacją o ustaniu, unieważnieniu albo nieistnieniu małżeństwa) 
    lub
   • odpis aktu małżeństwa z dokumentem, który potwierdzi ustanie lub unieważnienie małżeństwa albo dokumentem, który potwierdzi nieistnienie małżeństwa,
 • wszystkie dokumenty sporządzone w obcym języku, musicie urzędowo przetłumaczyć. Takie tłumaczenie może zostać przygotowane przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula,
 • jeśli chociaż jedno z was nie potrafi porozumieć się z kierownikiem USC, na przykład nie mówi po polsku — musicie zapewnić tłumacza lub biegłego.

Jeżeli chociaż jedno z was lub jeden z waszych świadków nie potrafi porozumieć się z kierownikiem USC, na przykład nie mówi po polsku — musicie zapewnić tłumacza lub biegłego na ślubie.

Oświadczenie woli, czyli przysięga, jest tłumaczone w kolejności: kierownik USC – tłumaczenie na język obcy – strona obcojęzyczna oraz kierownik USC – strona polska – tłumaczenie na język obcy.

Akt zawarcia związku małżeńskiego sporządzany jest w języku polskim. Na potrzeby rejestracji związku za granicą akt należy poddać tłumaczeniu przysięgłemu.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU - POMAGAMY!